เลขที่ 833 ซอยอิสรานุภาพ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
 
เลือกภาษา EnglishChinese


          ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนที่ใช้ในการเคารพกราบไหว้บูชาแล้ว ยังเป็นที่รวมชุมชนที่มีเชื้อสายเดียวกัน เป็นศูนย์รวมการประสานงานหรือที่รวมชุมชนชาวแต้จิ๋ว

          บทบาทในปัจจุบัน ศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากงแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินมามนัสการถึง 3 ครั้ง ดังปรากฎภาพถ่ายในศาลเจ้า คือ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2544 , เมื่อ 16 กรกฎาคม 2545 และ 26 มกราคม 2552 หากเปรียบเทียบกับบทบาทในอดีต ศาลเจ้าแห่งนี้อาจจะลดบทบาทลงไปบ้าง อาทิเช่น มิได้เป็นแหล่งที่รวมของชุมชนชาวแต้จิ๋วเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อย่างแต่ก่อน โดยปัจจุบันชาวแต้จิ๋วได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการ จัดตั้งเป็นสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนจันทร์ ซอยเย็นจิตต์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2211-3905, 0-2211-3204 โทรสาร 0-2212-4482

Copyright © 2010 Laopuntaokong Shrine. All rights reserved.
 
Create by : Siam Anurak