วีดีโองานเทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2554
"84 พรรษา มหามงคล"


องค์สมมุติ ปี 2554 นางสาวสรนันท์ วิบูลย์วัฒนกิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์