องค์สมมุติ ปี 2554 นางสาวสรนันท์ วิบูลย์วัฒนกิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์