องค์สมมุติ ปี 2553 นางสาวฐิติรัตน์ จิรบันดาลสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล